Testování osob navštěvujících pacienta

14.05.2021

V souladu s mimořádným opatřením MZDR 14597/2021-2/MIN/KAN s účinností ode dne 17. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání se omezují návštěvy pacientů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující pacienta se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem; tento požadavek se nevztahuje na osoby, které:

  • absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom písemný doklad,
  • mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen "SPC") uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní;

osoba navštěvující pacienta, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po celou dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.

Provedení POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 navštěvující osoby v Domě péče ČČK je možné absolvovat pouze v době 20 - 30 minut před předem nahlášenou návštěvou. Osoba se musí prokázat kartičkou pojištěnce ZP, jinak nelze test provést. Upozorňujeme na omezené kapacity testování, které mohou způsobit zkrácení návštěvního času.

Platnost od 17. května 2021

V Mladé Boleslavi, 14. května 2021

Mgr. Michaela Mittnerová, ředitelka Úřadu OS ČČK